Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní společnosti

AMIPA s.r.o.

se sídlem Pražská 67, 535 01 Přelouč

identifikační číslo: 25986651

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové pod spisovou značkou C 18598

 

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.prodej-knih.cz

 

1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 

1.1.      Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti Amipa, s.r.o. se sídlem Pražská 67, 535 01 Přelouč, identifikační číslo: 25986651,(dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.prodej-knih.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

1.2.      Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 

1.3.      Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.

 

1.4.      Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.

 

1.5.      Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

2.       UŽIVATELSKÝ ÚČET

 

2.1.      Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2.      Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3.      Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

 

2.4.      Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

2.5.      Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než rok nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6.      Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3.       UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

3.1.      Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

3.2.      Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží a nákladů za navrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být navráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 

3.3.      Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3.4.      Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 

3.4.1.   objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

3.4.2.   způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

3.4.3.   informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).

 

3.5.      Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „koupit“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).

 

3.6.      Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

3.7.      Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Prodávající má právo odstoupit od smluvního vztahu (nevyřídit objednávku) z vlastního rozhodnutí, které bude zákazníkovi písemně sděleno.

 

3.8.      Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

4.       CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 

4.1.      Informace o přijímaných způsobech platby a možných způsobech dopravy jsou uvedeny v kolonce „Možnosti dopravy“.

 

4.2.      Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.3.      Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení čl. 4.6 obchodních podmínek ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

4.4.      V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy. V případě, že nebude bezhotovostní platba uhrazena do uvedené lhůty, prodávající si vyhrazuje právo kupní smlouvu stornovat, a to i bez předchozího oznámení.

 

4.5.      V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.6.      Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.6), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

4.7.      Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.

4.8.     Veškeré informace týkající se nákupu elektronického obsahu (elektronických knih jsou uvedeny v bodech 9.1. - 9.10. těchto podmínek.

 

5.       ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

5.1.      Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.

 

5.2.      Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy kupující zašle na adresu provozovny prodávajícího nebo prostřednictvím elektronické pošty na emailovou adresu eva.novotna@amipa.cz

 

 

5.3.      V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s přepravou zboží.

 

5.4.      V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

5.5.      Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

5.6.      V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na bankovní účet určený kupujícím.

 

5.7.      Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

5.8.     Podmínky pro odstoupení od smlouvy při nákupu elektronického obsahu (elektronických knih) jsou uvedeny v bodech 9.7. a 9.9. těchto podmínek.

 

6.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

6.1.      V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

 

6.2.      Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

 

6.3.      V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

6.4.      Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

6.5.      Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.

6.6.      Dodání elektronického obsahu (elektronických knih) je popsáno v bodech 9.1. - 9.10. těchto podmínek.

 

7.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 

7.1.      Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

 

7.2.      Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

 

7.2.1.   má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

7.2.2.   se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

7.2.3.   zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

7.2.4.   je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

7.2.5.   zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3.      Ustanovení uvedená v čl. 7.2 obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4.      Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

7.5.      Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti uvedené v záhlaví těchto obchodních podmínek.

 

7.6.      Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady může upravit reklamační řád prodávajícího.

7.7.      Výše uvedené podmínky v článku 7. nejsou platné pro reklamaci vad elektronického obsahu (elektronických knih). Tyto jsou upraveny v bodech 9.7. a 9.9. těchto podmínek

 

8.       DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

8.1.      Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

8.2.      Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

8.3.      K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

 

8.4.      Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

9.   LICENČNÍ PODMÍNKY PRO NÁKUP A POUŽITÍ ELEKTRONICKÉHO OBSAHU (ELEKTRONICKÝCH KNIH)

9.1.      Elektronickou knihou se pro účely těchto podmínek rozumí zpřístupněné dílo převedené do datového elektronického souboru, a to v následujících formátech: MOBI, Adobe PDF, ePUB. Prodávající nezaručuje, že všechny elektronické knihy budou zpřístupněny ve všech výše uvedených formátech. 

9.2.     Do každého staženého Elektronického obsahu jsou vypsané identifikační údaje kupujícího a čísla obchodní transakce, který si tuto službu objednal. Právní podmínky služby jako i způsoby užití se můžou u jednotlivých typů služby
lišit, a to v závislosti na rozsahu oprávnění poskytnutých dodavateli ze strany nositelů práv k elektronickému obsahu.

9.3.     Kupující bere na vědomí, že právní podmínky služby pro elektronický obsah a rozsah užití elektronického obsahu jsou technicky omezeny prostřednictvím tzv. sociálního DRM (Digital Rights Management - Správa digitálních práv), jako technická metoda, jejímž účelem je kontrolovat nebo omezovat používání elektronického obsahu; cílem je zajistit užívání elektronického obsahu i v souladu s autorskými právy a licenčními podmínkami vztahujícími se k elektronickému obsahu. Kupující bere na vědomí, že využitím služby a zaplacením za licenci na použití elektronického obsahu nedochází k přenosu duševního vlastnictví poskytovatele ani žádného z jeho dodavatelů. Všechny součásti elektronického obsahu jsou licencované, ne prodávané, a taková licence je nevýhradní.

9.4.     Kupující není oprávněn elektronický obsah rozmnožovat, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat veřejnosti, či jakkoliv poskytovat třetím osobám. Kupující není oprávněn elektronický obsah měnit, či jinak do něj zasahovat anebo jej spojovat s dílem jiným, překládat ani převádět do jiné formy, např. knižní. Kupující není oprávněn dílo užívat komerčním způsobem. Elektronické knihy není možné tisknout!

9.5.     Kupující není oprávněn obcházet technické prostředky ochrany autorských práv k elektronickému obsahu, které jsou považovány za zásah do autorského práva, dle ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském (dále jen „autorský zákon“), v platném a účinném znění pozdějších předpisů. Kupujícímu objednáním služby nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, knižních názvů, firemních log či patentů, apod.

9.6.     Pro objednání služby kupující zvolený elektronický obsah vloží do nákupního košíku. Objednávka se vytvoří zvolením způsobu platby (v případě objednání této služby je možné hradit objednávku pouze prostřednictvím platby online nebo převodním příkazem). Při objednávání prodávající pracuje s údaji kupujícího uvedenými v objednávce. Tyto údaje jsou prodávajícím považovány za správné a kupující za jejich správnost zodpovídá. Po vytvoření objednávky je kupujícímu následně odeslán potvrzující mail o obdržení objednávky a její kopie. Doručením potvrzujícího e-mailu o přijetí objednávky a úhradou objednávky v plné výši dochází k uzavření smlouvy o poskytování služeb, resp. smlouvy o poskytování elektronického obsahu nedodávaného na hmotném nosiči. Přístup (licence) k elektronickému obsahu je poskytována kupujícímu po dobu 3 let od nákupu příslušného elektronického obsahu (garantovaná doba licence). Po této době může být licence ukončena bez předchozího upozornění a bez poskytnutí možnosti převzetí elektronického obsahu.

9.7.   Nevybavenou objednávku je možné zrušit, a to zasláním emailu na adresu prodávajícího eshop@amipa.cz do 7 dnů. Pokud kupující objednávku neuhradí ani jí sám nezruší, objednávka bude zrušena automaticky po uplynutí doby 7 dní. Pokud už vaše objednávka byla zaplacená, peníze vám vrátíme nejpozději do 14 dní na účet, ze kterého jste ji zaplatili. Zároveň si vyhrazujeme právo stornovat objednávku, pokud vám nebudeme schopni Službu dodat z důvodu nedostupnosti (stažení z nabídky). O stornování objednávky vás budeme bez odkladu informovat e-mailem. V případě úhrady kupní ceny nebo její části vám budou finanční prostředky vrácené do 14 dní na účet, ze kterého jste zaplatili, pokud se nedohodneme jinak.

9.8.     Po uhrazení objednávky prodávající zpřístupní elektronický obsah kupujícímu. Zpřístupněním se rozumí technické umožnění stažení elektronického obsahu přes internet jen a výlučně prostřednictvím podporovaných zařízení a softwaru. Uživatel si elektronický obsah převezme po jeho zpřístupnění. Zpřístupněný elektronický obsah je dále archivován v sekci Moje e-knihy do které má přístup pouze uživatel/kupující po přihlášení do jeho účtu. Elektronická kniha je kupujícímu zpřístupněná k převzetí následovnými způsoby:

- pro stažení,
- na odeslání do čtečky
- na čtení v Aplikaci

9.9.     V případě elektronického obsahu se za důvod reklamace zvláště nepovažuje oznámení, že kupující nevěděl, že se jedná o elektronický obsah. Kupující má právo na reklamaci vadného elektronického obsahu, když bude elektronická
kniha neakceptovatelná, tj. její kvalita zpracování, formát a/nebo jazyková kvalita znemožní její faktické použití ze strany kupujícího, je prodávající povinen postupovat v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Prodávající se zavazuje, že reklamaci vyřídí v zákonné lhůtě, a zavazuje se, že podle povahy problému případně ve spolupráci s příslušným
subdodavatelem, zajistí nápravu vad a nedostatků.

9.10.    Od momentu převzetí elektronického obsahu kupujícím se povinnosti prodávajícího považují za řádně splněné. Prodávající poskytuje kupujícímu nevýhradní právo uchovávat si přiměřený počet permanentních kopií daného elektronického obsahu, prohlížet, používat a zobrazovat, přehrávat elektronický obsah prohlížet, používat, zobrazovat a přehrávat, výlučně jen pro svoje vlastní, osobní, nekomerční použití. Prodávající si vyhrazuje právo kdykoli pozměnit, pozastavit nebo zrušit službu nebo její jednotlivé součásti. Poskytovatel nemá závazky vůči kupujícímu v případě, že se rozhodne toto právo využít.

 

10 .   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

10.1  Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

 

10.2.  Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

 

10.3. Na základě zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Vám můžeme jako našemu zákazníkovi zasílat marketingová sdělení týkající se našich služeb či informací o naší společnosti. Součástí toho mohou být i emailové dotazníky spokojenosti s nákupem u nás a hodnocení zakoupeného produktu. K jejich rozesílce využíváme službu Hodnocení Zboží.cz, Ověřeno zákazníky Heureka.cz a jiné programy podobného zaměření, do kterých jsme zapojeni, které předáme Váš email a informace o konkrétním nákupu. Proti zasílání emailových dotazníků prostřednictvím služby Zboží.cz můžete kdykoliv vyjádřit námitku kliknutím na odkaz v doručeném emailu s dotazníkem.  Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Viz. Podmínky pro ochranu osobních údajů.

 

10.4.  Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

 

10.5.  Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování: AMIPA s.r.o., Pražská 67, 535 01Přelouč, adresa elektronické pošty: eva.novotna@amipa.cz, telefon: +420 603 150 900.

 

 

V Přelouči dne 17.10.2023

 

 

Hodnocení obchodu na Zboží.cz

© AMIPA s.r.o. [https://www.prodej-knih.cz/]